Inteligentný domov

Elektronické požiarne systémy

Elektronická požiarna signalizácia (EPS) je vyhradené požiarne bezpečnostné zariadenie, ktoré zaisťuje pomocou hlásičov včasnú signalizáciu požiaru. Signály z hlásičov požiaru sú príjímané ústredňou EPS. Pri ústredni je zaistena stála obsluha, ktorá v prípade požiaru privolá jednotku požiarnej ochrany (PO). Pokiaľ nieje zaistená stála obsluha, je jednotka PO privolaná pomocou zariadenia diaľkového prenosu.

 

Ústredne EPS majú tieto základné funkcie:

a) vyhodnocovanie signalizácie hlásičov
b) ovládánie pripojených zaríadení
c) kontrola prevádzkyschopnosti celého systému EPS
d) nepretržité napájanie hlásičov požiaru a ďalších prvkov EPS.

Ústredňa musí obsluhe signalizovať minimálne tri základne stavy: PREVÁDZKA, PORUCHA, POŽIAR.

Ústredňa EPS môže požiar signalizovať jednak obsluhe, alebo  v objekte, prípadne v jeho části. Pomocou zariadenia diaľkového prenosu môže poplachový signál preniesť napr. na ohlasovňu požiaru HZS. Signalizácia požiaru môže býť jednostupňová, alebo dvojstupňová

Pri jednostupňovej signalizácii ústredňa signalizuje všeobecný poplach. Všeobecný poplach upozorňuje na vznik požiaru v objektu. Slúží ako signál k vydániu pokynov pre evakuáciu, prevedenie opatrení na technologiach podľa havarijneho plánu a podobne.

Pri dvojstupňovej signalizácii môže ústredňa signalizovať úsekový, alebo všeobecný poplach.Tento systém používa dva prevozné režimy: DEŇ a NOC. Režim DEŇ je zapnutý v prítomnosti personálu, ktorý prípadný poplach overí. Režim NOC je zapnutý v neprítomnosti personálu. Tento systém rozlišuje signál od tlačídkových a samočinných hlásičov. Signál z tlačídkového hlásiče je považovaný za vierohodný a preto vedie k okamžitemu spusteniu všeobecného poplachu. Signalizáciu od samočinných hlásičov je vhodné najprv overiť. Preto je v režime DEŇ signalizováný najprv úsekový poplach. V režimu NOC je ihneď signalizovaný všeobecný, prípadne i externý poplach.

Rozdelenie hlásičov požiaru podľa spúšťanía

Tlačídlové hlásiče

Tieto hlásiče nevyhodnocujú žiadne fyzikálne parametre, ale pomocou ľudského činiteľa, ktorý musí tuto zmenu vyhodnotiť a zatlačiť tlačídlo hlásiča, ktorý posunie údaj do ústredne EPS.

Samočinné hlásiče

Samočinné hlásiče reagujú na výskyt alebo zmenu fyzikálnych parametrov požiaru bez nutnosti zásahu ľudského činiteľa.

Samočinné hlásiče sa ďalej delia na hlásiče bodové a lineárne.

  • Bodové hlásiče 
  • Lineárne hlásiče